Какви видове превод съществуват?

Преводът представлява хвърляне на мост между култури. Чрез него се преодоляват езиковите бариери за общуването.

В ЗАВИСИМОСТ ОТ ИЗПОЛЗВАНАТА СРЕДА

В зависимост от използваната среда, преводът бива устен (аудио) и писмен (текст). Някъде помежду тях стои филмовият превод (видео), който може да е реализиран чрез субтитри и или дублаж.

Вж също: Видове устен превод, Видове писмен превод, Видове филмов превод

В ЗАВИСИМОСТ ОТ СФЕРАТА

Разглеждайки обсъжданата тематика, най-общо, можем да говорим за специализиран и неспециализиран превод, въпреки че нерядко границата между тях е размита. Като примери за специализиран превод може да дадем: медицински превод, финансов превод, правен превод, технически превод и т.н.

В ЗАВИСИМОСТ ОТ СРОКА

Това деление е по-характерно за писмения превод, доколкото при устния няма голям времеви толеранс. Сроковете за писмен превод са:

-    Редовна поръчка (три работни дни по 6 стандартни страници на ден);

-    Бърза поръчка (следващ работен ден или 8 работни часа);

-    Спешен (същия работен ден, при възможност за изпълнение).

Вж Цени за превод