Как да поръчваме писмен превод?

  • Изисквания: цел, стил, срок
  • Изписване на имената по документ за самоличност
  • Последователност в термините – изпращане на глосар
  • Трикове за пестене на пари: повторения и срокове

При поръчването на писмен превод е важно да се знаят някои установени положения и начини за постигане на качествен превод на възможно най-достъпна цена.

ЦЕЛ НА ПРЕВОДА

Уведомете агенцията за целта на превода. Това е от значение за определен набор от решения, които ще вземе преводачът. Например, ако преводът се извършва с цел последваща заверка от съответен държавен орган, то на последната страница следва да се остави достатъчно място за заверката.

Вж. Процедура по легализация

ТОЧНОСТ НА ПРЕВОДА

Различните стилове допускат различна свобода на превода. Така например, тя е по-голяма при превода на художествена литература и по-малка при превода на техническа литература. В зависимост от използваните похвати на преводача, преводът попада на различно място на скалата „свободен – буквален превод“. Крайностите, разбира се, не се препоръчват, но все пак от значение е заданието на клиента. Понякога той желае текстът за звучи добре – убедително и естествено – на целевия език. Това е особено валидно за превод на текстове с рекламна насоченост. При тях прекалената близост с оригинала дразни. Пример за обратното – когато се търси буквален превод – е преводът на правна литература. Тогава, клиентът може да желае възможно най-точно предаване на корекциите, които предлага неговият контрагент по определени клаузи. Ето защо е важно, ако клиентът има определени предпочитания в това отношение, да ги заяви в началото.

Задължителна практика при даването на диплома, уверение, удостоверение за раждане, свидетелство за граждански брак или друг официален документ за заверка и легализация, това да е придружено с изписване на имената на чужд език според официален документ за самоличност.

Вж. Изисквания за легализация

Фактор за определянето на качеството на превода е систематичната и последователна употреба на термини. Ако използвате преводаческа агенция за първи път, изпратете й глосар с термините във Вашата област. Така, тя ще се съобрази с тях и ще се постигне последователност в използваната терминология и приемственост между новите и старите преводи.

ЦЕНА НА ПРЕВОДА

Цената на превода се формира от броя на преведените стандартни страници, умножен по цената на страница. Извършва се закръгление. Например, ако преводът излезе 1,4 страници, той се таксува като 1 страница. Ако е 1,5 страници, той се таксува за 2 страници. Всеки отделен файл се брои отделно.

Вж. Как се образува цената на писмения превод

Вж. Как да намалим цената на писмен превод

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Виктор Донков

info@donkovandsons.com